DUYURULAR

HABERLER
v

Enerji, üretimde kullanılması zorunlu bir üretim faktörü ve toplumun refahının yükselmesi için gerekli bir unsur olarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel girdilerinden birisidir. Enerjiye olan talebin giderek artması, dünyanın petrol, doğal gaz ve kömür gibi sınırlı fosil yakıt kaynaklarının azalması, sanayileşen ülkelerin çevre problemlerinin giderek ön plana çıkması ve petrol fiyatlarının değişkenlik göstermesi gibi faktörler, enerji kaynakları ile enerjinin etkin kullanımı konularını her zaman ön planda tutmaktadır. Bir taraftan bu kaynakların verimli kullanımında iyileştirme, diğer taraftan da nükleer enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak tanımlanan hidrolik, güneş, rüzgar, biyokütle gibi tükenmez kaynaklardan üretim önem kazanmıştır. Enerji üretimindeki yetersizlik, hidrojen gibi bu güne kadar kullanılmamış kaynakların da devreye girebilmesi için yeni araştırmaların önünü açmıştır.

Gelişmekte olan ülkeler statüsünde olan ülkemizde sanayileşme giderek artmakta, bunun beraberinde gelişmişliğin de bir ölçüsü olan kişi başına enerji tüketim miktarının da artması enerjinin önemini ortaya koymaktadır. Türkiye açısından bakıldığında enerji sektörüne yapılacak yatırımların çok elzem olduğu hemen görülmektedir. Ayrıca Türkiye’yi bir enerji koridoru haline getiren projeler gündemdedir. Yapım ya da tasarım aşamalarında olan projelerle Türkiye, kuzeyden güneye, doğudan batıya petrol ya da doğal gaz borularıyla donatılacaktır. Türkiye, mevcut jeo-stratejik konumunun etkin bir biçimde kullanılmasıyla, enerji üreticisi ve tüketicisi ülkeler arasında “Enerji Koridoru” durumuna gelmiştir. Bu durum ülkemizin bir enerji merkezi olmasını sağlayacaktır. Bu olgu, tek başına, ülkemizde enerjiyi sürekli olarak gündemin en önemli maddelerinden biri yapmaya yeterlidir. Bu kaynakların çok daha verimli olarak kullanılabilmeleri, Enerji Sistemleri Mühendisliğine olan talebi açıkça göstermektedir.

Dünya ve özellikle de ülkemiz için bugün ve gelecekte her zaman önemini koruyacak olan, enerji ve enerjinin etkin kullanımı ile ilgili olan Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünün amaçlarından bazıları şunlardır.

· Matematik, Fen ve Mühendislik bilgilerini Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi kazandırarak, öğrencileri başarılı bir mühendislik kariyerine hazırlamak.

· Enerji Sistemleri Mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisini kazandırmak. Bu amaçla gerekli modern mühendislik, hesaplama ve sergileme donanımlarını uygulamalı olarak kullanabilecek becerilere sahip olmalarını sağlamak.

·  Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının (güneş, jeotermal, rüzgâr, hidrojen ve hidrolik enerjisi) kullanılacağı alanları tespit etmek.

·    Sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelik ve miktarda enerji teminini araştırmak.

·    Konut ve sanayi sektöründe ısıtma/soğutma gibi enerji sistemlerini tasarlamak imalatını kontrol etmek.

·    Konut ve sanayi sektöründe enerji etkinliğini artırma, enerji kayıplarını azaltma tekniklerini araştırmak.

·    Enerji sistemlerinin tasarımı, imalatı ve işletilmesi hakkında bilgi sahibi olmak.

·    Mevcut enerji kaynaklarını ve üretim yerlerinin çevreye olumsuz etkilerini araştırmak ve gidermek üzerine çalışmalar yapmak.

·   Türkiye’nin enerji potansiyeli üzerine çalışmalar yapmak.

·   Enerjinin kullanıldığı her yerde ihtiyaç duyulan nitelikte mühendis yetiştirmek.

· Öğrencilerin lisansüstü ve yaşam boyu öğrenimin önemini algılamalarını sağlamak ve güçlü bir mühendislik altyapısı kazandırarak öğrencileri bu öğretimlere hazırlamak

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik